דלג לתוכן דלג לפוטר

פקודת המכס – מידע למתעניין ביבוא טובין לישראל

יבואן המבקש לייבא טובין לישראל נאלץ להתמודד עם מארג חקיקתי מורכב הנוגע ליבוא הטובין ושחרורם לצריכה בארץ. להלן יציג עורך דין מכס שלומי קלימיאן, את עיקר התנאים והמגבלות בהם על היבואן לעמוד, על פי פקודת המכס ועל פי הצווים והתקנות שיצאו מכוחה.

פקודת המכס:

פקודת המכס הינה הוראת החוק המרכזית המסדירה את סוגיית יבוא הטובין ארצה, לצד פקודת היבוא והייצוא, והצווים והתקנות שהוצאו מכוחן. במסגרת חיקוקים אלו, מפורטות הוראות רבות הנוגעות להסדרת יבוא הטובין ארצה, הן בהיבט של קבלת רישיונות יבוא, עמידה בדרישות תקן וכו', והן בהיבט של מיסוי היבוא, תשלום מכס, מס קניה והיטלים שונים.

מהן ההגבלות העיקריות החלות על יבוא טובין ארצה:

 • רישוי היבוא – על פי צו יבוא חופשי, כל הטובין המיובאים ארצה מותרים בייבוא, ללא רישיון, מלבד הטובין המפורטים בתוספת הראשונה לצו יבוא חופשי אשר יבואם מותנה בקבל רישיון, ולמעט טובין נוספים המפורטים בצו המכס (איסור יבוא).
  יחד עם זאת, במידה והטובין המיובאים ארצה אינם מיועדים לשימוש מסחרי (לצורכי אספקה, יצור או מתן שירותים), והם מיובאים בכמות סבירה לשימושו האישי או המשפחתי של יבואן הטובין, הרי שאז לא נדרש מן היבואן רישיון ליבוא הטובין.
 • טובין האסורים ביבוא – סעיף 40 לפקודת המכס מקנה לשר האוצר את הסמכות להגביל, במסגרת חקיקת משנה, את יבואם של טובין ארצה.
  מכוח פקודת המכס, פורסם צו המכס (איסור יבוא) הקובע, כי הטובין המפורטים בתוספת לצו אסורים ביבוא ארצה; בכלל זה טובין שיש בהם הטעיה לפי חוק הגנת הצרכן, טובין המסיתים לאלימות ועוד.
 • מדינות האסורות ביבוא – סוג נוסף של הגבלה הינה על יבוא טובין מן הארצות הבאות:
  – ארצות עמן לישראל אין יחסים דיפלומטיים או ארצות האוסרות על יבוא טובין מן הארץ.
  – ארצות המגבילות במפורש או מכללא, יבוא טובין מישראל.
  יבוא טובין ממדינות אלו יעשה רק על פי רישיון יבוא מתאים.
  בין הארצות האסורות בייבוא, ניתן לציין את סוריה, אין, תימן לוב, מלזיה.
 • אישורי תקן ואישורים מיוחדים ממשרדים ממשלתיים – על פי סעיף 2(ב) לצו יבוא חופשי טובין המפורטים בתוספת השנייה לצו, מותרים ביבוא במידה ויתקיימו לגביהם תנאים מסוימים ובכלל זה: אישורי תקן, אישורים מיוחדים ממשרדים ממשלתיים, דרישות סימון מיוחדות ועוד.
  בין הגופים המנפיקים כיום את האישורים האמורים ניתן למצוא את מנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות, אגף הרוקחות במשרד הבריאות, מכון התקנים ועוד.

מהו המועד לקבלת אישורים על פי פקודת המכס?

ככלל החובה לקבל מהרשות הממשלתית את האישורים הנדרשים על עמידת הטובין במגבלות היבוא השונות הינה טרם יבוא הטובין ארצה.

יחד עם זאת, בחלק מן המקרים ניתן לאפשר ליבואן לייבא טובין מבלי להצטייד מראש באישורים הנדרשים, ותחת זאת להתיר ליבואן להשיגם בטרם שחרור הטובין לצריכה בארץ. המדובר על פי רוב בטובין הטעונים בדיקה, אשר בהכרח תעשה בארץ.

סימון טובין מיובאים על פי פקודת המכס:

דרישה מרכזית המוטלת על יבואנים הינה חובת סימון המוצרים בעברית.

ככלל ניתן לסמן את הטובין בעברית גם לאחר יבואם ארצה, וזאת למעט מקרים מיוחדים, בהם נקבע אחרת. סימון הטובין אמור לכלול, בין היתר, את הנתונים הבאים:

 • שם המצרך וכינויו המסחרי.
 • הסימון המסחרי הרשום, ככל שיש.
 • שם הדגם ומספר סידורי.
 • היות המצרך סוג ב', ככל שהוא כזה.
 • במידה והמצרך מחודש – לציין הדבר.
 • שם היצרן ומענו.
 • ארץ היצור.

איסור יבוא טובין המפרים קניין רוחני:

סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן אוסר על יבוא טובין שיש בהם כדי להטעות צרכנים.

סעיפים 200א – 200ה לפקודת המכס יוצרים הסדר מיוחד לעיכוב טובין המיובאים ארצה תוך הפרת זכויות קניין רוחני.

בכל במקום בו מתעורר חשד, כי טובין המיובאים ארצה מפירים קניין רוחני, כי אז קמה לפקיד המכס סמכות לתפוס את הטובין מכוח סעיף 188 לפקודת המכס, לחלטם מכוח סעיף 204 לפקודת המכס, ובהמשך להחרימם.

היינו יבואן המפר את הוראות פקודת המכס ומייבא ארצה טובין המפרים קניין רוחני, עלול לאבד את הטובין, וכן צפויים להינקט כנגדו בנוסף, הליכים משפטיים פליליים.

שחרור טובין מפיקוח המכס:

סעיף 14 לפקודת המכס קובע, כי טובין יהיו נתונים לפיקוח המכס משעת יבואם ארצה, ועד למסירתם לצריכה בארץ.

מקום בו הטובין מיובאים לתוך שטח ישראל יש להגיש בגינם לבית המכס הרלוונטי "רשימון".

על פי סעיף 62 לפקודת המכס, ישנם מספר סוגי רשימונים:

 1. צריכה בארץ
 2. החסנה
 3. שטעון
 4. מעבר

תהליכי שחרור טובין על פי פקודת המכס:

הגשת רשימונים למכס, נעשית באופן פיזי או אלקטרוני, על ידי סוכני מכס.

רשימוני יבוא מנותבים לאחד מ-3 תהליכי שחרור:

 • תהליך שחרור א' – הרשימון מוגש על ידי סוכן מכס, באופן פיזי, לבית המכס, לשם ביצוע בדיקה במשלוח. לאחר הגשת הרשימון מחליט מעריך בבית המכס האם לבצע בדיקה יסודית במשלוח לצורך אימות סיווג הטובין וערכם. בנוסף נבדקים המסמכים והאישורים המצורפים לרשימון.
 • תהליך שחרור ג מבוצעת התרה של הרשימון, לאחר הגשתו הפיזית לבית המכס, ללא ביקורת על הרשימון וללא בדיקת המסמכים.
 • תהליך שחרור ד' – הרשימון נערך באופן ממוחשב במשרדו של סוכן המכס, והוא משודר אלקטרונית לצורך קבלת אישור התרה. במסגרת תהליך זה על סוכן המכס להעביר בדיעבד ותוך 24 שעות לידי בית המכס, רשימון פיזי, בצירוף המסמכים הנדרשים.

סוכן המכס הוא אשר מחליט האם הרשימון ינותב לתהליך א' או לתהליך ד'.

ככלל, רשימון יוגש לתהליך א' מקום בו סוכן המכס מבקש, כי תבוצע בדיקת מסמכים או בדיקה פיזית.

רשימון ישודר אלקטרונית על ידי סוכן המכס לצורך קבלת התרה בתהליך ד', מקום בו סוכן המכס סבור, כי אין מקום לביצוע בדיקה כלשהיא.

רשימון ינותב לתהליך ג' או לתהליך א' על ידי בית המכס, מקום בו מגיע פקיד המכס למסקנה, כי אין מקום להתרה מיידית, ויש לערוך בדיקה נוספת.

המסמכים אותם יש לצרף לרשימון:

סעיף 146 לפקודת המכס מפרט את המסמכים אותם יש לצרף לרשימון:

 • חשבונות מכר, שטרי ביטוח, שטרי מטען, שטרי חבילות, המכתבים והתעודות הנוגעים למשלוח הטובין והמראים את ערכם במקום קנייתם, את דמי ההובלה והביטוח ושאר התשלומים.
 • היתר או רישיון, בטובין הטעונים היתר או רישיון.

על פי תדריך אגף המכס והמע"מ, ככלל, יש לצרף לרשימון מסמכים מקוריים או העתקים מאושרים כדין של המסמכים המקוריים.

תשלום מסי יבוא על פי פקודת המכס:

עם קבלת ההתרה בגין הרשימון לצריכה בארץ, משוחררים הטובין מפיקוח המכס, כאשר במועד זה משולמים מסי היבוא, כתנאי לקבלת ההתרה.

סעיף 124 לפקודת המכס קובע, כי המכס ישולם בהתאם לשיעור הקבוע בצו תעריף המכס שנמצא בתוקף במועד התשלום.

משרד עו"ד מכס שלמה קלימיאן מתמחה בייצוג על פי פקודת המכס:

עורך דין שלומי קלימיאן, יוצא היחידה המשפטית הארצית לתיקי מכס ברשות המסים, הינו עו"ד מכס מומחה, בעל ניסיון של למעלה מ-15 שנים בניהול הליכים משפטיים על פי פקודת המכס.

עורך דין מכס שלומי קלימיאן, ייצג נאמנה באלפי דיוני מכס, הן בהיבטים פליליים והן בהיבטים אזרחיים. בין שלל הישגיו ניתן למנות את התוצאות הבאות:

 • הפחתה ניכרת של חיובי מסים ביבוא.
 • שחרור טובין אשר עוכבו תחת ידי המכס.
 • סיום הליכים משפטיים כנגד יבואנים בהיבט האזרחי, בלבד, ללא נקיטה בסנקציות פליליות.
 • סיום הליכים משפטים פליליים כנגד יבואנים על דרך של תשלום כופר כסף, ללא הגשת כתבי אישום.
 • עיכוב הליכים לאחר הגשת כתבי אישום.
 • המרת כתבי אישום בתשלום קנס מנהלי.
 • סיום הליכים משפטיים פליליים בענישה מקלה, בין על דרך של הסדרי טיעון ובין על דרך של ניהול הליכים משפטיים עד תום.
 • שחרור חשודים, ללא תנאי מעצר או בתנאי מעצר מקלים.
 • שחרור תפוסים.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

השאר פרטים וניצור קשר לפגישת ייעוץ דיסקרטית

אולי יעניין אותך גם

עבירות מס

מהן עבירות מס? עבירות מס הינן עבירות שנעברו על פי אחד מחוקי המסים, ולהלן העיקריות שבהן: עבירות על פי חוק מס ערך מוסף תשל"ו –

לכתבה >

העלמת מס

מהי העלמת מס? העלמת מס הינה התנהגות רצונית ומכוונת המיועדת להקטנת נטל המס המוטל על הנישום, בדרכים ובאמצעים האסורים על פי החוק. לצורך העלמת המס,

לכתבה >

עבירות מרמה

עבירות מרמה הינן עבירות ייחודיות, במרכזן ניצבת ההטעיה של המרמה, ובעקבותיה הטעות של הקורבן. בשל עבירות המרמה נגרם נזק לרכושו של הקורבן, או לרכושו של

לכתבה >
​יעוץ, ליווי וייצוג עוסקים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מע"מ טכניות ומהותיות, בפני תחנות מע"מ, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות.
יעוץ, ליווי וייצוג יבואנים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מכס טכניות ומהותיות, בפני בתי המכס, יחידות היס"מ, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות. ​
יעוץ, ליווי וייצוג נישומים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מס הכנסה טכניות ומהותיות, בפני פקידי השומה, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות.
יצוג עוסקים בהליכי ביקורת, כפל מס, קביעת מס, שומה ופסילת ספרים בפני תחנות מע"מ. ייצוג בהליכי ערעור בפני הערכאות המשפטיות. ​
מתן סיוע משפטי מקיף לנחקרים ולחשודים בעבירות הלבנת הון. ייצוג אל מול יחידות החקירות של רשות המסים ומשטרת ישראל. ייצוג בפני ערכאות משפטיות. ​
יעוץ, ליווי וייצוג משפטי בהליכי חקירה, חיפוש ותפיסה, כמו גם בהליכי מעצר ימים והליכי מעצר עד תום ההליכים. זמינות מיידית במקרים דחופים. ​
הגשת בקשות לגילוי מרצון מטעם נישומים, עוסקים, יחידים, ובעלי תפקידים בתאגידים, אשר לא מסרו דיווח מסודר על הכנסותיהם, מתוך מטרה לשלם את המס הנדרש ולזכות לחסינות מפני הליכים פליליים. ​
למשרדנו מומחיות ייחודית בייצוג קבלנים, נותני שירותים, עוסקים ויחידים החשודים ו/או נאשמים בניכוי ו/או הוצאה של חשבוניות פיקטיביות.​
עריכת בקשות כופר והגשתן לגורמים הממונים ברשות המסים, בעבירות על פי חוק מע"מ, פקודת המכס, פקודת מס הכנסה וחוק מס קניה, תוך הימנעות מרישום פלילי. ​

המלצות

backtotop
X
Call Now Button דילוג לתוכן