דלג לתוכן דלג לפוטר

מס הכנסה – ביקורת על ניהול פנקסי חשבונות – ביקורת על ניהול ספרים

סעיף 130 לפקודת מס הכנסה, מעניק לרשות המסים סמכות לחייב נישומים, לנהל פנקסי חשבונות על הכנסתם הנובעת מעסק או ממשלח יד.

בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973, נקבע, כי חובת ניהול מערכת פנקסי חשבונות חלה, ככלל, על כל הנישומים אשר להם הכנסה מעסק או ממשלח יד.

הפיקוח על ניהול פנקסי חשבונות:

הפיקוח על ניהול פנקסי החשבונות מוטל על יחידות הביקורת על ניהול פנקסי חשבונות שבמשרדי השומה, הכוללות חוליות של מבקרי חוץ.

על פי הודעת רשות המסים, בחירת האוכלוסייה לביקורת ניהול פנקסים נעשית על פי תבחינים מובנים כגון אלה: ביקורת ממוקדת בענפים עונתיים שבהם יש פעילות רבה, עסק שבוקר בעבר לא יבוקר שוב בתוך 24 חודשים, מחזור מינימום בכל עסק שיבוקר.

בנוסף, תכנית הביקורת מתמקדת בבחינת דו"חותיהם של נישומים שנתפסו באי-רישום תקבול ב-12 החודשים שקדמו להכנת הרשימות.

במאי 1993 הורתה הרשות כי במקרים גבוליים, כתחליף לקביעה כי פנקסיו של נישום שנתפס באי-רישום תקבול אינם קבילים, יכול פקיד השומה להסתפק במתן אזהרה בלבד. באזהרה יכתוב פקיד השומה כי הוא משהה את החלטתו לתקופה של עד 12 חודשים, ואם בתקופה זו לא ייתפס הנישום פעם נוספת באי-רישום של תקבול, פנקסיו יוכרו קבילים.

לפיכך, אחת המשימות שנכללו בתכניות העבודה השנתיות של הרשות הייתה ביצוע ביקורות חוזרות בעסקים שבעליהם נתפסו באי-רישום תקבול והוזהרו.

ביקורת חוזרת בתוך 12 חודשים, נוסף על היותה אמצעי הרתעה, מאפשרת לקבוע אם הנישום נמנע באופן שיטתי מרישום תקבולים.

מדי שנה בשנה מארגנת רשות המסים ארבעה מבצעים מיוחדים, אזוריים וענפיים בכל אחד מארבעת המחוזות בארץ, שבהם משתתפים מבקרי חוץ מכמה משרדי שומה. מבצעים אלו מאופיינים באחוזי תפיסות גדולים יותר, בין היתר בשל נוכחותם של עובדי היחידות לניהול פנקסים בעסקים שונים במקביל, אשר מונעת התרעות מראש, ובשל העובדה שעובדים אלו אינם מוכרים באזור המבוקר.

סנקציות המוטלות על נישומים בגין אי ניהול פנקסים כדין:

הפקודה כוללת הוראות בנוגע לצעדים מינהליים וצעדי ענישה שיש לנקוט כלפי מי שאינו מנהל פנקסים כנדרש.

להלן פירוט הסנקציות האזרחיות/המנהליות העיקריות המוטלות בגין אי ניהול ספרים:

א.        פקיד השומה רשאי לקבוע, כי פנקסי החשבונות של הנישום אינם קבילים, בשל סטיות וליקויים מהותיים שנמצאו בהם.

במידה ופקיד השומה סירב לקבל פנקסי חשבונות או קבע כי הפנקסים אינם קבילים, עליו לשלוח לנישום הודעה על כך ולפרט את נימוקי החלטתו; הנישום רשאי לערער על ההחלטה.

ב.         פקיד השומה יכול לסרב להתיר לנישום ניכוי הוצאות ולשום אותן לפי מיטב שפיטתו.

ג.          לנישום לא יותרו ניכוי פחת וניכוי הפסדי שנים קודמות.

ד.        הגדלת המקדמות – בסעיף 191ב לפקודה נקבע כי נישום החייב בניהול פנקסי חשבונות והוא לא ניהל פנקסים או ניהל פנקסים באופן חלקי, תיתוסף למס ההכנסה שלו תוספת מס. עוד נקבע כי נישום שבשנת מס פלונית חויב בתוספת מס, יוגדלו לו המקדמות לשנה שבה נעשתה השומה.

ה.        שיעורי מס מוגדלים – בסעיף 121(ב)(2) לפקודה נקבע כי על הכנסה שבגינה חייבים בניהול פנקסי חשבונות ולא נוהלו לגביה פנקסים קבילים לא יחולו שיעורי מס מופחתים (המתחילים ב-10% על ההכנסה), אלא שיעורי מס מוגדלים המתחילים ב-30% על ההכנסה בשנת המס שבה נתפס הנישום.

ו.          תפיסה וחילוט של מחצית מסכום התקבול שלא נרשם.

ז.        נישום שבשנת מס אחת או בשנים עשר חודשים רצופים בשתי שנות מס לא רשם פעמיים או יותר תקבול שהוא חייב לרשמו – חזקה שפנקסיו אינם קבילים גם בשתי שנות המס שקדמו לשנה שבה לא רשם פעמיים תקבול כאמור, אף אם דוחותיו התקבלו והשומות נקבעו לפיהם.  זאת למעט מקרה שבו שוכנע פקיד השומה כי הייתה סיבה מספקת לאי-רישום התקבול.

הליך השימוע:

לנישום זכות להשיג (בהליך של שימוע) לפני פקיד שומה או סגנו על כך שפנקסי חשבונותיו נמצאו בלתי קבילים. פקיד השומה או סגנו יכולים להחליט בדבר העברת התיק לטיפול שומתי או להשהות את ההחלטה עד להגשת הדוח השנתי או עד לאחר עריכת שומות. יצוין כי הרשות חפצה בסיום מהיר של ההליך כך שהטיפול יהיה יעיל ובגבייה מוקדמת של מסים בעקבות הטיפול השומתי במקרים המתאימים.

סנקציה פלילית:

לצד הסנקציות המנהליות לרשות המסים נתונה סמכות להשית סנקציות פליליות, בגין אי ניהול פנקסי חשבונות, ללא סיבה מספקת.

קנסות מינהליים:

על פי תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987, ניתן להשית קנסות מינהליים, בין היתר, בגין אי-ניהול פנקסים ובגין אי-רישום תקבול.

תקנות אלה מאפשרות לרשויות המס להטיל סנקציות בדרך פשוטה ומהירה. הרשות הורתה לפקידי השומה להטיל קנסות מינהליים על נישומים שנתפסו באי-רישום תקבולים אלא אם מדובר בעברות ובהעלמת הכנסות בהיקף המצדיק העברת הממצאים לטיפול משרדי החקירות והגשת כתבי אישום.

הגשת כתבי אישום:

סעיף 216 לפקודת מס הכנסה קובע, כי מי שלא ניהל פנקסי חשבונות בהתאם להוראות מינהל רשות המסים ואין לו סיבה מספקת – דינו עונש מאסר שנה או קנס או שני העונשים גם יחד.

עורך דין שלומי קלימיאן מתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בביצוע עבירות מס הכנסה, ובעל ניסיון ומוניטין בייצוג לקוחות אל מול רשות המסים והפרקליטות.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

השאר פרטים וניצור קשר לפגישת ייעוץ דיסקרטית

אולי יעניין אותך גם

עבירות מס

מהן עבירות מס? עבירות מס הינן עבירות שנעברו על פי אחד מחוקי המסים, ולהלן העיקריות שבהן: עבירות על פי חוק מס ערך מוסף תשל"ו –

לכתבה >

העלמת מס

מהי העלמת מס? העלמת מס הינה התנהגות רצונית ומכוונת המיועדת להקטנת נטל המס המוטל על הנישום, בדרכים ובאמצעים האסורים על פי החוק. לצורך העלמת המס,

לכתבה >
​יעוץ, ליווי וייצוג עוסקים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מע"מ טכניות ומהותיות, בפני תחנות מע"מ, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות.
יעוץ, ליווי וייצוג יבואנים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מכס טכניות ומהותיות, בפני בתי המכס, יחידות היס"מ, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות. ​
יעוץ, ליווי וייצוג נישומים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מס הכנסה טכניות ומהותיות, בפני פקידי השומה, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות.
יצוג עוסקים בהליכי ביקורת, כפל מס, קביעת מס, שומה ופסילת ספרים בפני תחנות מע"מ. ייצוג בהליכי ערעור בפני הערכאות המשפטיות. ​
מתן סיוע משפטי מקיף לנחקרים ולחשודים בעבירות הלבנת הון. ייצוג אל מול יחידות החקירות של רשות המסים ומשטרת ישראל. ייצוג בפני ערכאות משפטיות. ​
יעוץ, ליווי וייצוג משפטי בהליכי חקירה, חיפוש ותפיסה, כמו גם בהליכי מעצר ימים והליכי מעצר עד תום ההליכים. זמינות מיידית במקרים דחופים. ​
הגשת בקשות לגילוי מרצון מטעם נישומים, עוסקים, יחידים, ובעלי תפקידים בתאגידים, אשר לא מסרו דיווח מסודר על הכנסותיהם, מתוך מטרה לשלם את המס הנדרש ולזכות לחסינות מפני הליכים פליליים. ​
למשרדנו מומחיות ייחודית בייצוג קבלנים, נותני שירותים, עוסקים ויחידים החשודים ו/או נאשמים בניכוי ו/או הוצאה של חשבוניות פיקטיביות.​
עריכת בקשות כופר והגשתן לגורמים הממונים ברשות המסים, בעבירות על פי חוק מע"מ, פקודת המכס, פקודת מס הכנסה וחוק מס קניה, תוך הימנעות מרישום פלילי. ​

המלצות

backtotop
X
Call Now Button דילוג לתוכן