דלג לתוכן דלג לפוטר

מהי העלמת מס?

העלמת מס הינה התנהגות רצונית ומכוונת המיועדת להקטנת נטל המס המוטל על הנישום, בדרכים ובאמצעים האסורים על פי החוק.

לצורך העלמת המס, עושה הנישום מעשים פליליים של מרמה, זיוף, כזב והסתרת מידע.

אלו מעשים הינם בגדר העלמת מס?

סעיף 220 לפקודת מס הכנסה מונה 6 עבירות מס מהותיות, הנעשות כולן מתוך זדון ובכוונה להתחמק מתשלום מס. להלן נדון, בכל אחת מ-6 עבירות העלמת המס.

(1)   השמטה/אי רישום הכנסה מתוך דו"ח שנערך על פי פקודת מס הכנסה – סעיף 220(1) לפקודה.

עבירה של השמטה/אי רישום הכנסה מתוך דו"ח שנערך על פי הפקודה כוללת 2 יסודות:

 • עריכת דו"ח שחובה לערכו על פי הפקודה.
 • השמטת הכנסה שחובה היה לכלול בדו"ח.

דו"ח שחובה לערכו על פי הפקודה– חלק ניכר מכתבי האישום המוגשים בגין סעיף זה, נוגעים לדו"ח השנתי על הכנסה, יחד עם זאת קיימים דו"חות נוספים על פי הפקודה, ואשר סכום ההכנסה הוא אחד הפריטים הנדרשים בהם: דו"ח מעביד על עובדיו, דו"ח על הכנסה המתקבל עבור אחר ועוד.

הכנסה שיש לכלול בדו"ח– מוגדרת באופן נרחב, כהכנסה שנבעה מעיסוק קבוע ושיטתי בעסק או משלח יד, או מקור הון שנושא פירות כדיבידנד, ריבית, הפרשי הצמדה ודמי שכירות וכן השתכרות או רווח מכל מקור שהוא.

 (2)   רישום אמרה או תרשומת כוזבת בדו"ח שנערך על פי פקודת מס הכנסה – סעיף 220(2) לפקודה.

סעיף 220(2)  לפקודת מס הכנסה דן במצב דברים בו הנישום כולל בדו"ח, אשר נערך על פי הפקודה מידע אשר אינו אמת, או מידע שמוסר המידע סבור, כי אינו אמת. מטרת התרשומת הכוזבת הינה לרמות את פקיד השומה בעניין שהוא מהותי לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של בעל הדו"ח, ובכך להביא לידי העלמת מס.

להלן דוגמאות מרכזיות לתרשומת כוזבת בדו"ח:

 • הפחתה מכוונת של הכנסה.
 • הגדלה של ניכויים, שלא כדין.
 • הסתרת דבר קיומם של חשבונות בנק, המנוהלים תחת שמות של צדדים שלישיים או חברות קש, לשם הפקדת תקבולים עסקיים.
 • הסתרת מקור הכנסה או עריכת עסקאות בשמות בדויים.
 • רישומים כוזבים ותרמיות בספרי הנהלת החשבונות של הנישום.

אחד הדו"חות הנפוצים, שמסירתם נדרשת על פי הפקודה, הוא הצהרת הון. מדי מספר שנים, בדרך כלל כ-3 עד 5 שנים, נדרש כל נישום עצמאי להגיש הצהרת הון, אשר צריכה להיות תרשומת שיטתית ומדויקת של כל זכויותיו והתחייבויותיו. במידה והוחסר מן ההצהרה פרט ניכר בערכו הרי שההצהרה היא תרשומת כוזבת.

(3)   נישום המשיב תשובה כוזבת, בעל פה או בכתב, על שאלה שנשאלה, או על דרישת ידיעות שנערכה אליו על פי הפקודה – סעיף 220(3) לפקודה.

עבירה של מתן תשובה כוזבת כוללת 2 יסודות:

 • הנישום מוסר תשובה בין בעל פה ובין בכתב שאינה אמת.
 • הכזב צריך להיות בתשובה על שאלה שנשאלה או דרישה שנערכה אל הנישום לפי הפקודה.

בעוד שבעבירה על פי 220(2) לפקודה צריכה האמרה או התרשומת הכוזבת להיכלל בדו"ח על פי הפקודה, הרי שבעבירה על פי סעיף 220(3)  לפקודה לא נדרש כי התשובה הכוזבת תכלל בדו"ח על פי הפקודה.

על פי רוב, עניינו של הסעיף, הוא בסיטואציה בה דרש פקיד השומה נתון מסוים, שלצורך קבלתו נשאלה על ידו שאלה או נדרשה מסירת מידע פרטני.

בדרך כלל הנישום ישאל שאלות בעת ברור הכנסותיו במסגרת פגישה במשרדי פקיד שומה המיועדת למטרה זו, או בעת ביקור עובדי מס הכנסה בעסקו לצורך ביקורת.

תשובה כוזבת הינה מסירת מידע, שהנישום יודע כי הוא אינו אמת או מאמין כי אינו אמת בעת מתן התשובה, וזאת לצורך העלמת מס.

(4)   הכנה או קיום של פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות, או זיף של פנקסי חשבונות או רשומות או מתן רשות לאחר לעשות כן, סעיף 220(4) לפקודה.

פנקסי חשבונות יהיו כוזבים, במידה והנרשם בהם הוא שקר, היינו הנתון הנרשם אינו אמת מבחינת היקפו, משמעותו או סיווגו.

להלן עיקר הסיטואציות בהן דן הסעיף:

 •  רישום חסר ובלתי שלם – רק חלק מן הפעילות של הנישום נרשם.
 • קיום 2 מערכות ספרים, אחת נכונה והשנייה חסרה, כך שהתוצאה היא של רישומים שקריים.
 • עריכת שינויים בפנקסי החשבונות במטרה לשנות את הרישומים המקוריים.
 • סיווג שקרי של רישום, הוצאה פרטית כעסקית, הוצאה הונית כשוטפת.

(5)   שימוש בכל מרמה, ערמה או תחבולה, או מתן הרשאה להשתמש בהן –סעיף 220(5) לפקודה;

סעיף 220(5) לפקודת מס הכנסה הינו "סעיף סל", אשר מטרתו לכלול כל עבירה מרמה של העלמת מס, תחת גדר הסעיף.

כאשר המעשה או המחדל אינו נזכר במפורש בסעיפים 1 – 4 לעיל, אך יש בו משום מרמה, ערמה או תחבולה, הרי זו מעשה פלילי, אף במידה ואין בידי התביעה ראיות על רישום כוזב בפנקסים, או השמטה מדו"ח, או מסירת תשובה כוזבת.

(6)   הצגת מסמך כוזב למשלם ההכנסה לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתתו –סעיף 220(6) לפקודה.

בתאריך 01.07.2003 נוספה לסעיף 220 לפקודת מס הכנסה הוראה פלילית חדשה, עבירה של הצגת מסמך כוזב למשלם מס הכנסה לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתתו.

מטרת התיקון להתמודד באופן ישיר עם העבירה של הצגת אישורים מזויפים בדבר שיעורי המס שיש לנכות במקור, במטרה להפחית את המס המנוכה במקור.

הענישה בגין העלמת מס:

סעיף 220 לפקודת מס הכנסה קובע עונש מאסר ממושך וחמור, בן 7 שנים. המדובר בעונש מקסימלי ולא עונש חובה.

לצד עונש המאסר נקבע בסעיף עונש של קנס כספי, שהינו ממין העבירה.

עמדת בית המשפט העליון לאורך השנים הינה כי בעבירות מס, ובכלל זה עבירות של העלמת מס על פי פקודת מס הכנסה, יש להעדיף את האינטרס הציבורי שבהרתעה על פני נסיבותיו האישיות של הנישום. מדיניות בתי המשפט הינה להשית עונשי מאסר בפועל, מאחורי סורג ובריח, בגין ביצוע עבירות מס מהותיות.

עורך דין שלומי קלימיאן מומחה בייצוג חשודים/נאשמים בעבירות של השמטת מס:

עו"ד לענייני מס הכנסה שלומי קלימיאן, תובע בכיר לשעבר ברשות המסים, הינו בעל ניסיון של למעלה מ-15 שנים בניהול תיקי מס הכנסה, ובכלל זה תיקי השמטת מס.

עורך דין לענייני מס הכנסה שלומי קלימיאן, מייצג נאמנה, ובהצלחה מרובה, נישומים המתדיינים אל מול רשות המסים ואל מול הפרקליטות. בין שלל הישגיו ניתן למנות את התוצאות הבאות:

 • סיום הליכי חקירה, בתיקי השמטת מס, מבלי שננקטו סנקציות פליליות כלל.
 • סיום הליכים משפטיים פליליים על דרך של תשלום כופר כסף או הטלת קנס מנהלי, מבלי שהוגש כתב אישום.
 • עיכוב הליכים לאחר הגשת כתב אישום.
 • המרת כתבי אישום בתשלום קנס מנהלי.
 • סיום הליכים משפטיים פליליים בענישה מקלה, בין על דרך של הסדרי טיעון ובין על דרך של ניהול הליכים משפטיים עד תום.
 • שחרור חשודים, ללא תנאי מעצר או בתנאי מעצר מקלים.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

השאר פרטים וניצור קשר לפגישת ייעוץ דיסקרטית

אולי יעניין אותך גם

עבירות מס

מהן עבירות מס? עבירות מס הינן עבירות שנעברו על פי אחד מחוקי המסים, ולהלן העיקריות שבהן: עבירות על פי חוק מס ערך מוסף תשל"ו –

לכתבה >

עבירות מרמה

עבירות מרמה הינן עבירות ייחודיות, במרכזן ניצבת ההטעיה של המרמה, ובעקבותיה הטעות של הקורבן. בשל עבירות המרמה נגרם נזק לרכושו של הקורבן, או לרכושו של

לכתבה >
​יעוץ, ליווי וייצוג עוסקים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מע"מ טכניות ומהותיות, בפני תחנות מע"מ, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות.
יעוץ, ליווי וייצוג יבואנים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מכס טכניות ומהותיות, בפני בתי המכס, יחידות היס"מ, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות. ​
יעוץ, ליווי וייצוג נישומים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מס הכנסה טכניות ומהותיות, בפני פקידי השומה, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות.
יצוג עוסקים בהליכי ביקורת, כפל מס, קביעת מס, שומה ופסילת ספרים בפני תחנות מע"מ. ייצוג בהליכי ערעור בפני הערכאות המשפטיות. ​
מתן סיוע משפטי מקיף לנחקרים ולחשודים בעבירות הלבנת הון. ייצוג אל מול יחידות החקירות של רשות המסים ומשטרת ישראל. ייצוג בפני ערכאות משפטיות. ​
יעוץ, ליווי וייצוג משפטי בהליכי חקירה, חיפוש ותפיסה, כמו גם בהליכי מעצר ימים והליכי מעצר עד תום ההליכים. זמינות מיידית במקרים דחופים. ​
הגשת בקשות לגילוי מרצון מטעם נישומים, עוסקים, יחידים, ובעלי תפקידים בתאגידים, אשר לא מסרו דיווח מסודר על הכנסותיהם, מתוך מטרה לשלם את המס הנדרש ולזכות לחסינות מפני הליכים פליליים. ​
למשרדנו מומחיות ייחודית בייצוג קבלנים, נותני שירותים, עוסקים ויחידים החשודים ו/או נאשמים בניכוי ו/או הוצאה של חשבוניות פיקטיביות.​
עריכת בקשות כופר והגשתן לגורמים הממונים ברשות המסים, בעבירות על פי חוק מע"מ, פקודת המכס, פקודת מס הכנסה וחוק מס קניה, תוך הימנעות מרישום פלילי. ​

המלצות

backtotop
X
Call Now Button דילוג לתוכן