הלבנת הון

יעוץ וייצוג בעבירות הלבנת הון

במהלך השנים האחרונות משתמשות רשויות האכיפה ובכלל זה משטרת ישראל ורשות המסים, באופן תדיר, בהוראות חוק איסור הלבנת הון, בדגש על סמכויות התפיסה והחילוט הנרחבות, המפורטות בחוק.

מהי הלבנת הון?

• הלבנת הון הינה תהליך של הטמעת רכוש שמקורו בפשיעה אל תוך המערכת הפיננסית הלגיטימית, כך שניתן יהא לעשות בו שימוש, ללא חשש מרשויות האכיפה.
• סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון קובע, כי הלבנת הון, הינה עשיית פעולה ברכוש אסור, במטרה להסתיר את או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו את תנועותיו, או עשיית פעולה בו.

חוק איסור הלבנת הון

• בשנת 2000 נחקק חוק איסור הלבנת הון.
• מטרתו של החוק נועדה לתת כלים לרשויות האכיפה במאבק הבינלאומי בעבריינות, במיוחד בעבירות בתחום הסמים המסוכנים ובפשעים חמורים אחרים.

תפיסה וחילוט רכוש על פי חוק איסור הלבנת הון

• חוק איסור הלבנת הון העניק לרשויות האכיפה כלי רב עוצמה להתמודד עם הפשיעה הכלכלית והוא כלי התפיסה והחילוט.
• הרכוש אותו ניתן לתפוס מוגדר באופן נרחב ביותר: מקרקעין, מטלטלין, כספים וזכויות, לרבות רכוש שהוא תמורתו של רכוש כאמור, וכל רכוש שצמח או שבא מרווחי רכוש כאמור.
• בפסיקה נקבע, כי אין צורך שלרכוש המחולט יהיה קשר לביצוע העבירה, וניתן לחלט אף רכוש אחר, ובלבד שהוא שווה ערך לרכוש הקשור בעבירה.
• החוק מקנה ליחידה החוקרת סמכויות לתפוס רכוש של צדדים שלישיים, אשר החשוד/הנאשם מימן את רכישתו או שהעבירו לאותו צד שלישי, ללא תמורה.

טוען לזכות ברכוש

• טוען לזכות ברכוש, אשר הוכיח ניקיון כפיים וכן שרכש את זכותו ברכוש בתום לב, יהא זכאי ולהמשיך ברכוש, וימנע חילוטו.

שימוש מוגבר בחוק איסור הלבנת הון כנגד חשודים בביצוע עבירות מסים:
• בסמוך לחקיקתו, נעשה שימוש מועט בהוראות החוק, בכל הנוגע לחשודים ולנאשמים בעבירות מס.
• במהלך בשנים האחרונות, החלו היחידות המשפטיות ברשות המסים, כמו גם ביחידות הפרקליטות הפלילית, לעשות שימוש מוגבר בהוראות החוק, גם בנוגע לחשודים ולנאשמים בעבירות מס.
• בשנת 2016 תוקן חוק איסור הלבנת הון, באופן שבו הוגדרו עבירות מס רבות, כעבירות מקור בהתאם לחוק איסור הלבנת הון.

להלן יוצגו עבירות המס, המהוות עבירות מקור בהתאם להוראות חוק איסור הלבנת הון

א. עבירות על פי חוק מס ערך מוסף – עבירות שנעברו מתוך כוונה להשתמט מתשלום מס, בהתאם להוראת סעיף 117(ב) לחוק מס ערך מוסף, ובכלל זה הוצאת חשבוניות מס פיקטיביות וניכוי חשבוניות מס פיקטיביות.
ב. עבירות על פי פקודת מס הכנסה – עבירות בהתאם לסעיף 220 לפקודת מס הכנסה, שנעברו מתוך כוונה להשתמט מתשלום מס.
ג. עבירות על פי פקודת המכס – עבירת הברחה וכן עבירות מכס אחרות, בהתאם להוראות סעיפים 211 ו- 212 לפקודת המכס.

פגיעה אנושה בזכויות יסוד של חשודים

• רשויות האכיפה והתביעה עושות, במהלך השנים האחרונות, שימוש תדיר בחוק איסור הלבנת הון, וכפועל יוצא מופעל על החשודים בביצוע עבירות על פי החוק, לחץ כלכלי עצום, בטרם הורשעו, עוד בהיותם בגדר חפים מפשע.
• תפיסת רכושם של חשודים בביצוע עבירות הלבנת הון, לרבות חשבונות הבנק, מקרקעין, מטלטלין ורכבים, מביאה, לא אחת, לפגיעה קשה במצבם הכלכלי, ויש בה אף כדי להביא, להפסקת הפעילות הכלכלית של החשודים, עוד בטרם הורשעו.

חשיבות הייצוג על ידי עורך דין מומחה בהלבנת הון

לאור הפגיעה האנושה והמיידית בחשודים בביצוע עבירות הלבנת הון כמו גם בצדדים שלישיים הקשורים לחשודים, ואשר רכושם נתפס, קיימת חשיבות עליונה להתייעץ עם עורך דין מומחה בעבירות הלבנת הון, אשר יבחן את חוקיות תפיסת הרכוש, ואשר יוכל לגבש יחד עם הנחקר והטוען לזכות ברכוש, עמדה משפטית המצדיקה שחרור התפוס כולו או שחרור חלקו הארי.
בנוסף, עורך דין הלבנת הון מומחה המכיר את הוראות החוק והפסיקה הייחודיות בנושא הלבנת הון, יידע בנסיבות המתאימות לשכנע את התביעה ו/או את בית המשפט, כי אין בסיס לעמדת התביעה לפיה בוצעה עבירות הלבנת הון, וכי יש מקום להימנע משימוש בהוראות החוק.

עורך דין שלומי קלימיאן בעל מומחיות נרחבת בתחום הלבנת ההון

עורך דין שלומי קלימיאן הינו בעל מומחיות נרחבת בתחום הלבנת ההון, ומטפל מזה כ-15 שנה בתיקי הלבנת הון הן כסנגור והן בכובעו הקודם כתובע פלילי בכיר ברשות המסים.

עורך דין קלימיאן השתתף במאות דיונים בתיקי הלבנת הון, בבתי המשפט המחוזיים, ולזכותו נזקפו הצלחות רבות בתחום, לרבות:
• מחיקת סעיפי אישום על פי חוק איסור הלבנת הון.
• שחרור תפוסים לרבות, חשבונות בנק, נכסי מקרקעין, מיטלטלין, כסף מזומן.
• ענישה מקלה לגבי נאשמים על פי חוק איסור הלבנת הון, בין שהושגה על פי הסדרי טיעון ובין שהושגה על דרך של ניהול הליכים משפטיים פליליים עד תום.

ליצירת קשר

התקשרו ל-03-5531914 או מלאו פרטים